ITICB

Aktuality

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Nositel ITI Českobudějovické aglomerace informuje, že byla vyhlášena další výzva k předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu pro specifický cíl IROP 2.2 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí. Lhůta pro podávání projektových záměrů  do 15. července. Text výzvy a...

Vyhlášení výzev na předkládání projektových záměrů IROP

Dnes byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedna výzva je cílena na specifický cíl IROP 4.2 - Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení...

Vyhlášení výzev nositele na předkládání projektových záměrů OP JAK a OP TAK

Tento týden byly zveřejněny 2 výzvy nositele na předkládání projektových záměrů do Programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský (PR OP JAK) a do Programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (PR OP TAK). Výzva pro PR OP JAK je cílena na předkládání projektových záměrů v oblasti Dlouhodobé...

Nové příležitosti pro dětské skupiny

MPSV vyhlásilo výzvu na Budování kapacit dětských skupin v rámci komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti a trhu práce Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je podpora navýšení kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených podle zákona 247/2014 Sb. a zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výzva je...

NPO – Pilíř 3. Vzdělávání a trh práce

Jednou z komponent NPO v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Podrobnosti o možnostech čerpání příspěvků v r. 2022 – 2024...

Dotace ITI podpoří veřejnou dopravu v Českých Budějovicích a okolí až 179 mil. Kč

Díky dotační podpoře ITI dojde v období do roku 2027 k dalšímu rozvoji městské mobility a udržitelné dopravy na území českobudějovické aglomerace. Podpora městské hromadné dopravy bude cílit na zlepšení a zatraktivnění veřejné dopravy a tím snížení zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, na zvýšení podílu energeticky efektivní veřejné hromadné...

Národní plán obnovy

Jednou z možností čerpání finančních prostředků financovaných z Evropské unie je Národní plán obnovy (NPO), který je souhrnem reforem a investic, které budou realizovány v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Odkaz: Národní plán obnovy . NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové...

Proces schvalování dokumentu Strategie ITI Českobudějovické aglomerace

V současné době probíhá na Ministerstvu pro místní rozvoj proces schvalování Koncepční části strategie ITI Českobudějovické aglomerace, která byla na ministerstvo předložena na konci února 2022. Dokument Strategie se skládá ze dvou částí, a to z tzv. Koncepční části a Programových rámců. Výzvy na předkládání projektových záměrů do programových rámců...

Předložení projektových námětů do OP Zaměstnanost

Nositel strategie ITI Českobudějovické aglomerace finalizuje své náměty k projektům, které budou předloženy do výzvy Operačního programu Zaměstnanost. Do konce března budou náměty žadatelů zaslány k posouzení na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde budou podrobeny posouzení z pohledu jejich souladu s příslušným specifickým cílem a s jeho věcným zaměřením...

Avízo výzev na předkládání projektových záměrů do Programových rámců

V rámci příprav Strategie Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 (dále jen Strategie ITI ČBA), bychom Vás chtěli informovat o dalším kroku, kterým bude vyhlášení výzev na předkládání projektů partnerů v území do Programových rámců. Jedná se o výzvy, do kterých budou uchazeči o dotaci předkládat své projektové záměry. Na základě předložených...

Stránka
z
4