ITICB

Avízo výzev na předkládání projektových záměrů do Programových rámců

Petr Kafer
25.03.2022

V rámci příprav Strategie Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 (dále jen Strategie ITI ČBA), bychom Vás chtěli informovat o dalším kroku, kterým bude vyhlášení výzev na předkládání projektů partnerů v území do Programových rámců. Jedná se o výzvy, do kterých budou uchazeči o dotaci předkládat své projektové záměry. Na základě předložených projektových záměru budou pracovní skupiny na základě kritérií, stanovených ve výzvě, sestavovat seznamy projektových záměrů tyto seznamy budou tvořit výše zmíněné Programové rámce. Výstupy z Pracovních skupin v podobě návrhu Programových rámců budou postupně schvalovány v orgánech nositele strategie Statutárního města České Budějovice (Výbor pro přípravu strategie ITI, Rada města Zastupitelstvo města České Budějovice). Po schválení v orgánech nositele budou předloženy Programové rámce ke schválení řídícím orgánům jednotlivých operačních programů. Tyto Programové rámce jsou nedílnou součástí dokumentu Strategie ITI ČBA, která se skládá z Koncepční části (v současné době ve fázi hodnocení na MMR ČR) a Programových rámců.

Postup pro předložení projektového záměru a jeho schvalování v orgánech nositele:

1) Ověření, zda se projektový záměr shoduje s některým z níže uvedených specifických cílů a opatření Strategie ITI ČBA.

2) Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, která bude zveřejněna na webu ITI: https://iti.c-budejovice.cz/ v sekci Výzvy https://iti.c-budejovice.cz/vyzvy/vyplnit vyplní předkladatel projektového záměru šablonu projektového záměru, uvedenou v příloze výzvy a to v souladu s podmínkami výzvy nositele (možnost konzultace s kontaktní osobou, uvedenou ve výzvě).

3) Předložení Projektového záměru dle pokynů, uvedených ve výzvě.

4) Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy bude předkladatelům projektových záměrů rozeslána informace o dalším postupu, resp. o termínu jednání Pracovní skupiny, kterého se všichni předkladatelé zúčastní.

5) Jednání Pracovní skupiny – posouzení všech předložených záměrů do výzvy nositele, vyhodnocení záměrů dle kritérií výzvy a zpracování návrhu Programového rámce k předložení na jednání Výboru pro přípravu strategie ITI.

6) Projednání návrhu Programových rámců ve Výboru pro přípravu strategie ITI a rozhodnutí o jejich zařazení/nezařazení na seznam programového rámce daného operačního programu.

7) Projednání Programového rámce daného operačního programu v Radě města a v Zastupitelstvu města České Budějovice

8) Po schválení programového rámce vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI ČBA.

9) Předložení Programových rámců do výzev řídících orgánů jednotlivých operačních programů*.

* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mezi schválením programového rámce ze strany řídicího orgánu a vydáním vyjádření ze strany Řídicího výboru může dojít k časovému prodlení, v souvislosti s termínem vyhlášení výzev řídicích orgánů a uveřejněním pravidel pro žadatele a příjemce v jednotlivých operačních programech.

Grafické znázornění procesu předložení a schvalování projektových záměrů do ITI

Grafické znázornění procesu předložení a schvalování projektových záměrů do ITI

Soulad projektového záměru se Strategií ITI ČBA

Připravované projekty musí být předloženy v souladu s jedním z pěti níže uvedených strategických cílů opatření (konkrétní opatření jsou uvedena ve dokumentu Strategie ITI ČBA https://iti.c-budejovice.cz/dokumenty/ ) a s podmínkami konkrétní výzvy.

Strategický cíl 1

Zlepšení a zefektivnění dopravní dostupnosti a prostupnosti metropolitní aglomerace rozvojem multimodální a udržitelné mobility včetně dalšího rozvoje udržitelné městské dopravy a inteligentních dopravních systémů

Strategický cíl 2

Posilování konkurenceschopnosti a rozvoj hospodářského potenciálu aglomerace, založený na znalostech, vědeckovýzkumných aktivitách a inovacích

Strategický cíl 3

Zajištění kvalitního, dostupného a relevantního vzdělávání reagující na měnící se potřeby na trhu práce a zlepšení přístupu ke službám ve vzdělávání, sociální oblasti a bydlení

Strategický cíl 4

Udržitelným způsobem pečovat o životní prostředí včetně podmínek pro rozvoj dostupného bydlení, efektivně využívat energetické zdroje a podporovat přechod k oběhovému hospodářství

Strategický cíl 5

Udržení a další posilování atraktivity území aglomerace pro jeho obyvatele i návštěvníky prostřednictvím revitalizace a inovativního využití historického dědictví, rozvojem kulturní a volnočasové nabídky a rozvojem udržitelného cestovního ruchu.

Informace k předpokládanému vyhlášení výzev

Oficiální výzvy pro předkládání projektových záměrů budou postupně vyhlašovány od dubna na webu ITI https://iti.c-budejovice.cz/ v sekci Výzvy https://iti.c-budejovice.cz/vyzvy/. O jejich vyhlášení vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru a na webu ITI.

Grafické znázornění procesu předložení a schvalování žádostí o dotaci do výzev řídících orgánů

Grafické znázornění procesu předložení a schvalování žádostí o dotaci do výzev řídících orgánů

V čem spočívá výhoda předložení projektového záměru do ITI ČBA (3x plus)

  • Umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území v rámci rezervované alokace finančních prostředků z jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD).
  • Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou projekty, které mají pozitivní dopad v území Českobudějovické aglomerace.
  • Vybrané projekty, zařazené do Programových rámců, a následně předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI již nesoutěží s ostatními projekty napříč ČR, jako v individuálních výzvách.

Pro konzultaci jsou vám k dispozici tematičtí koordinátoři, jenž vám zodpoví vaše případné dotazy – https://iti.c-budejovice.cz/kontakty/.

Grafické znázornění procesu procesu předkládání a schvalování projektových záměrů a žádostí o dotaci

 

Nejnovější články

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Realizace Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice 2014 – 2023 byla dokončena

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek
Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek