ITICB

Možnosti v ITI ČBA pro oblast doprava

Marie Krejčová
28.02.2022

Dotační možnosti v ITI českobudějovické aglomerace v období 2021 – 2027 pro oblast dopravních projektů se nachází v IROP a OPD. V IROP budeme mít možnost ucházet se o 409 miliónů Kč a to v rámci aktivit celé priority 6 – rozvoj městské mobility. Projekty v oblasti veřejné dopravy bude možné podpořit celkovou dotací až 194 miliónů Kč, v IROP se jedná o tři aktivity, nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu, plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, telematika pro veřejnou dopravu. Další vhodné projekty mohou spadat do aktivit IROP multimodální osobní doprava, infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, infrastruktura pro cyklistickou dopravu, zde bude možné projekty dotačně podpořit až do výše 213 miliónů Kč.

V OPD je možnost podávat projekty v rámci priority 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita, kde nemáme předem stanovenou maximální alokaci a budeme mít možnost vyjednat si podporu u všech „dobrých“ projektů.

V rámci procesu přípravy ITI ČBA pro oblast dopravy proběhly zatím celkem čtyři pracovní skupiny, 19.8.2021, 1.9.2021, 10.11.2021 a 15.11.2021. Účastníci těchto jednání byli průběžně seznamováni s možnostmi a požadavky ITI a s aktuálním stavem přípravy jak ze strany nositele strategie ITI, tak ze strany řídicích orgánů, byli informování o stavu přípravy vše relevantních dokumentů jako programového dokumentu IROP, specifických kritérií připravenosti pro hodnocení projektů, MPINRAP. V rámci těchto pracovních skupin proběhl předběžný sběr projektových záměrů a byla stanovena předběžná absorpční kapacita v jednotlivých aktivitách IROP a OPD.

Dále probíhala diskuse o nastavení programových rámců ITI v jednotlivých skupinách projektů. Vzhledem k tomu, že konkrétní požadavky na hodnocení projektů a programových rámců nejsou dosud ze strany řídicích orgánů jednotlivých operačních programů zcela vyjasněné, nemáme zatím všechny potřebné informace k hodnocení vhodných projektových záměrů.

Nejnovější články

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Setkání zástupců měst ITI a řídicích orgánů v Českých Budějovicích

Celý článek
Realizace IPRÚ ČB 2014 – 2023 úspěšně dokončena, vyčerpáno 1,5 mld. Kč

Realizace IPRÚ ČB 2014 – 2023 úspěšně dokončena, vyčerpáno 1,5 mld. Kč

Celý článek
Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Informace o pokroku v realizaci integrované strategie – ITI Českobudějovické aglomerace

Celý článek