ITICB

Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nového expozičního prostoru s hygienickým zázemím pro návštěvníky expozice, dále depozitáře pro sbírkové předměty se zaměřením na oblast archeologie a prostory pro muzejní, restaurátorskou a badatelskou činnost. Vše bude součástí nového objektu, který vznikne v rámci jedné stavby spolu s návštěvnickým a vzdělávacím centrem.

Projekt je zacílen hlavně na návštěvníky expozice muzejní sbírky, kteří zde naleznou nejen příjemné expoziční prostředí, ale i moderní hygienické zázemí. Projekt je zaměřen i na pracovníky muzea, kteří zde budou vykonávat muzejní, restaurátorské a badatelské činnosti a dále i budou ukládat sbírkové předměty do depozitáře.

Cíl

Realizací projektu Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově se vyřeší problém s nedostatečným expozičním prostorem pro vystavení a umístění sbírkových předmětů souvisejících se zaměřením pobočky Jihočeského muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova na dobu husitství, dále umožní skrz vytvořené zázemí pro muzejní, restaurátorskou a badatelskou činnost pracovníkům muzea kvalitně a ve vhodných prostorách tyto činnosti vykonávat. Z pohledu návštěvníků dojde k rozšíření nabídky výstavních předmětů ke zhlédnutí.

Vazby na ostatní projekty

Projekt má přímou vazbu projekt Návštěvnického a vzdělávacího centra v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově. Prvotní a základní provázanost spočívá ve stavebně technickém řešení jednoho stavebního objektu, kde část plně „obslouží“ areál NKP (projekt do aktivity památky) a druhá část objektu (projekt do aktivity muzea) doplní již existující muzeum s expozicí věnovanou Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území prostřednictvím nové expoziční části s prostory pro muzejní a restaurátorskou činnost včetně badatelen pro zaměstnance muzea a prostor depozitáře pro archeologickou sbírku. Sekundární, ale svou podstatou významnější, provázanost spočívá v předmětu naplnění (propojení muzejně badatelských aktivit a jejich následné představení široké veřejnosti i v kombinaci s popularizací areálu v podobě ukázky reálného života v husitské době).

V rámci areálu projekt úzce navazuje na projekt Archeoskanzenu Trocnov, jehož výstavba je realizována zejména z příspěvku Jihočeského kraje.

Aktuální stav

Pozemek pro stavbu byl předán k 16.4.2024. Od tohoto termínu se začalo zařizovat staveniště a jeho zázemí. Následovala demolice stávajícího objektu „Lesovny“, vstupní brány  a veřejného WC.

V současné době jsou částečně vybetonovány základové desky objektu a další část se připravuje s pomocí ztraceného bednění k zalití. Průběžně dochází k závozu stavebního materiálu a úpravám terénu. Práce postupují dle stanoveného harmonogramu a bez komplikací.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 53 228 028,49 Kč
Příspěvek Unie: 34 044 307,64 Kč

 

Snímek obrazovky 2024-06-14 153358
Výpis projektů