ITICB

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování návštěvnického a vzdělávacího centra v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově s přilehlým parkovištěm.

Součástí bude vstupní prostor pro návštěvníky, hygienické zázemí pro návštěvníky areálu, prostory pro edukační akce pořádané přímo Jihočeským muzeem, zázemí pro účinkující ve formě šaten, technické zázemí pro areál (skladové a technické prostory), pracovní zázemí pro zaměstnance areálu. Nezbytnou součástí nové stavby bude vybudování čističky odpadních vod a drobné parkové úpravy spočívající ve vybudování cest/tras pro usměrnění proudů návštěvníků, vše na pozemcích NKP. Jako doprovodná část projektu bude vybudováno parkoviště.

Cíl

Realizací projektu získá významný areál v Trocnově v Jihočeském kraji se statusem národní kulturní památky kvalitní zázemí pro návštěvníky a spolu s edukační částí se postará o zprostředkování většího povědomí o mimořádné architektonické i historické hodnotě tohoto území ještě mnohem širšímu záběru laické i odborné veřejnosti.

Vazby na ostatní projekty

Projekt má přímou vazbu na projekt Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově. Prvotní a základní provázanost spočívá ve stavebně technickém řešení jednoho stavebního objektu, kde část plně „obslouží“ areál NKP (projekt do aktivity památky) a druhá část objektu (projekt do aktivity muzea) doplní již existující muzeum s expozicí věnovanou Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území prostřednictvím nové expoziční části s prostory pro muzejní a restaurátorskou činnost včetně badatelen pro zaměstnance muzea a prostor depozitáře pro archeologickou sbírku. Sekundární, ale svou podstatou významnější, provázanost spočívá v předmětu naplnění (propojení muzejně badatelských aktivit a jejich následné představení široké veřejnosti i v kombinaci s popularizací areálu v podobě ukázky reálného života v husitské době).

V rámci areálu projekt úzce navazuje na projekt Archeoskanzenu Trocnov, jehož výstavba je realizována zejména z příspěvku Jihočeského kraje.

Aktuální stav

Pozemek pro stavbu byl předán k 16.4.2024. Od tohoto termínu se začalo zařizovat staveniště a jeho zázemí. Následovala demolice stávajícího objektu „Lesovny“, vstupní brány  a veřejného WC. Byly vyhloubeny a zabetonovány základové pásy. V současné době jsou vybetonovány základové desky objektu, proveden penetrační nátěr a navařena izolace. Dnem 11.6.2024 začalo zdění prvního objektu Návštěvnické a vzdělávací centrum. Práce postupují dle stanoveného harmonogramu a bez komplikací. 

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 79 445 063,61 Kč
Příspěvek Unie: 34 020 000 Kč

Snímek obrazovky 2024-06-14 154028
Výpis projektů